Główne założenia SKCH im. ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi to organizacja, której korzenie sięgają przełomu wieków XX i XXI – powstała konkretnie w lipcu 1999 roku. Sprawcą jej powstania jest inna, działająca na całym świecie instytucja – Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), powstała w Brazylii w 1960 roku. Obie te struktury łączy wspólny, niezmienny cel sięgający kwestii fundamentalnych, tj. obrona najważniejszych i fundamentalnych wartości chrześcijańskich.

SKCH im. ks. Piotra Skargi w obronie wartości

Swoją misję stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez organizowanie rozlicznych akcji społecznych, inicjowanie spotkań, konferencji i wykładów o charakterze edukacyjnym i naukowym. Ponadto SKCH im. ks. Piotra Skargi działa aktywnie na polskim rynku wydawniczym. W swojej historii, jak dotąd, opublikowało kilkadziesiąt książek szerzących wiarę katolicką i wartości z nią powiązane. W tym samym duchu utrzymane są również dwa popularne na polskim rynku katolickim pisma wydawane przez tę organizację – „Przymierze z Maryją”, a także „Polonia Christiana”.

Jedną z najbardziej znanych akcji zainicjowanych przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi jest z kolei głośny medialnie i posiadający bardzo dobrą markę Marsz dla Życia i Rodziny organizowany corocznie na stołecznych ulicach Warszawy i wielu innych polskich miast. Jego celem i najważniejszym założeniem jest zarówno zaakcentowanie poszanowania życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, jak i promowanie tradycyjnego modelu rodziny, zgodnego z nauczaniem chrześcijaństwa. Oba te założenia znakomicie definiują cele, jakie postawiło przed sobą – i realizuje już od ponad dwudziestu lat – stowarzyszenie pod patronatem ks. Skargi.

Po stronie cywilizacji chrześcijańskiej

Stowarzyszenie stawia sobie za cel nie tylko promocję tradycyjnej, chrześcijańskiej wizji społeczeństwa i życia, ale również – poprzez swoje główne, naczelne hasło – nawołuje do „przebudzenia sumienia Polaków”, zwracając przy tym uwagę na napór przeciwstawnych, skrajnie odmiennych światopoglądowo idei we współczesnym świecie. Jest to widoczne zwłaszcza w wielu obszarach cywilizacji zachodniej, której bardzo ważnym członkiem jest Polska. Dla wielu nasza ojczyzna jednak zdaje się zatracać swe chrześcijańskie filary i korzenie, z których wyrosła i została ukształtowana przed wiekami. Ich miejsce zajmują idee pochodzenia lewicowego, negujące dorobek chrześcijańskiej nauki społecznej oraz nierzadko również filary moralności katolickiej.

SKCH im. ks. Piotra Skargi realizuje swoje założenia również poprzez współpracę z różnymi innymi organizacjami i podmiotami o podobnym do niego profilu. Mowa tu m.in. o popularnym portalu informacji katolickich PCh24.pl, ale także obywatelskim portalu Protestuj.pl, na którym obywatele polscy mają możliwość wywierania nacisku na rządzących, poprzez składanie do nich petycji. Sprawy, wokół których powstają te petycje, dotykają często najważniejszych aspektów wiary i moralności katolickiej, bądź też stanowią próbę obrony ich przed danym przepisem prawnym w nie uderzającym.

Finansowanie  i struktura stowarzyszenia kultury chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

Należy zwrócić uwagę, że Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi jest organizacją non-profit i stanowi formę wspólnotową wiernych wiary katolickiej, a więc nie należy strukturalnie do Kościoła katolickiego. Zrzesza wiernych świeckich, a więc osoby, które nie są duchownymi. Tym bardziej cenne jest właśnie to, że SKCH im. ks. Piotra Skargi stanowi oddolną inicjatywę wiernych, występujących otwarcie w obronie ważnych dla siebie wartości.

Jako organizacja non-profit stowarzyszenie im. księdza Skargi finansuje swą działalność w całości z dobrowolnych datków i wpłat sympatyków, którym bliskie są szerzone przez tę organizację ideały. To te wpłaty stanowią niezbędny motor do działania stowarzyszenia i są warunkiem realizacji kolejnych inicjatyw, mających za swój cel promocję wartości bliskich sercu każdego chrześcijanina, a także odpieranie wrogiej wizji światopoglądowej.